Pedagogiken, Reggio Emilia och Solägget

Reggio Emilia är en stad i norra Italien men också namnet på en speciell pedagogik som vuxit fram efter andra världskriget i staden. Reggio Emilia-pedagogiken är spridd över världen, men vad innebär den egentligen? Hur fungerar den praktiskt? För att få veta mer frågade jag Eva Håkans, föreståndare och pedagog på Solägget, om förskolans pedagogik som är inspirerad av Reggio Emilia.

På vilket sätt inspireras Solägget av Reggios Emilias pedagogik?
– Det stora är barnsynen och kunskapssynen. Att alla barn är intelligenta och kompetenta kan tyckas självklart. Tidigare hade vi med oss de utvecklingspsykologiska teorierna i ryggen och ”kollade” upp att alla barn följde mönstren. Vi kan beskriva det som att vi tidigare scannade barnet som klev in: grovmotoriskt, språkligt, socialt med mera. Vi gjorde oss en bild av barnet utifrån det. Idag är vi nyfikna på individen på ett annat sätt, vi låter barnet kliva in och visa oss pedagoger vem hon/han är.

Idag tillåter jag inte att någon pedagog inte kommer överens med alla barn. Det är då pedagogens uppgift att lägga ner tid på att bygga en relation till barnet.

Vad gäller hur barn lär så innebär det inte att det är jag som ska gå före och visa, utan här ska istället barnen upptäcka, utforska och prova sig fram och efter det reflektera. Vi pedagoger går bakom och stöttar Vi ställer frågor till barnet där barnet lär sig reflektera: Hur gick det här? Vad kan du tänka på till nästa gång, Vad ska du ge för tips till kompisen i morgon? Lärandet sker i samspel med andra, vi lär inte själva – vi lär i mötet med andra.

Hur fungerar pedagogiken i vardagen?
– Vi låter barnen söka efter svaren. Min roll som pedagog är att stimulera, inte att visa. Redskapen är framplockade, men tanken ska komma från barnen. Vi måste lyssna på vad barnet säger, vi pedagoger är medforskare.

Vi tillåter olikheter – och det handlar om vår värdegrund som vi ständigt arbetar med. Vi lyfter olikheterna som en tillgång och barnen tillåts vara olika normen. Vi uppmuntrar att barnen lär av varandra. ”Har du frågat din kompis?”

Hur skiljer sig pedagogiken på Solägget från andra kommunala förskolor i Örebro?
– Vi jobbar i projekt och i små grupper. Vi jobbar väldigt sällan i stora grupper – det blir lätt vuxenstyrt i stora grupper. Det positiva med att arbeta i små grupper är att alla barn blir sedda, det blir en kommunikation mellan barn och mellan barn och vuxna. Men det finns också kommunala förskolor som arbetar inspirerat av Reggio Emilia.

Den svenska förskolan skiljer sig från den italienska, bland annat med åldern på barnen – vad innebär det för pedagogikidéerna?
– Det är plus och minus med att ha en grupp med barn i åldrarna ett till fem år. Det positiva är att barnen lär av varandra, lär sig visa omtanke och att visa hänsyn. Det som krockar hos oss är hur vi bygger upp vår miljö. Vi vill ha allt framme, materialet ska vara lättillgängligt och synligt, men det går inte för de små barnens säkerhet, allt de kan stoppa i munnen.

Finns det vissa familjer eller barn som Soläggets pedagogik passar bättre eller sämre för?
– Nej, den kan passa alla. Men vi har märkt att det kan bli en krock när man kommer till skolan. Vi tillåter att barnen är som de är – i skolan ska man passa in i normen. Vi lyfter olikheter här som något positivt – sen ska det vara norm i skolan.

”Ett barn har hundra språk” är ett uttryck som brukar användas om Reggio Emilia-pedagogiken, vad innebär egentligen det?
Exempelvis kan det vara att vi lär oss matematik genom att dansa. Att dansa är ett språk, och att måla – det är ett annat språk. Vi använder alla delar och uttryckssätt för att barnen ska förstå. Man ska uppleva i hela kroppen – till slut faller det på plats.

Hur påverkar barnen och föräldrarna Soläggets pedagogik?
– Barnen: Det är de som styr. Det är deras intressen och frågeställningar – min uppgift är att kasta tillbaka bollen så att de fortfarande vill vara med.

– Föräldrarna: De styr med sina frågeställningar, vi måste kunna motivera varför vi gör på vissa sätt. Jag skulle vilja lyfta föräldrarnas intressen mer…

Vilka är de viktigaste värdena som Solägget arbetar med?
– Vi har en läroplan som vi följer.

Ibland kan vi behöva lyfta en del saker som vi arbetar med mer, men vår värdegrund är:

  • Alla får vara med
  • Vänskap
  • Att man ska känna inflytande/delaktighet
  • Att vi alla hjälps åt
  • Högt i tak

Läs mer: Det svenska Reggio Emilia-institutet som bland annat arrangerar utbildningar i pedagogiken och ger ut tidskriften Modern barndom.

Text: Karin, soläggsmamma


Solägget
Drottninggatan 61b 702 22 ÖREBRO Telefon:070 529 45 09 E-post: info@solagget.se
Letar du förskola?
Solägget är i vårt tycke den bästa förskolan. Men det kräver lite mer av dig som förälder. Kolla vad som förväntas av dig.  
Vikariepoolen
Är du intresserad av att var vikarie. Vi letar alltid efter rätt personer till vår vikariepool genom att maila till info@solagget.se